Regulamin Portalu Gotowiec.pl

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z bezpłatnych oraz płatnych kont użytkowników indywidualnych (dalej zwanych "Użytkownikami") w serwisie internetowym Gotowiec.pl (zwanym dalej "Serwisem" lub „Portalem") oraz w aplikacji mobilnej Gotowiec.pl (zwanej dalej „Aplikacją”) i stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów prawa, regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną.  
  2. Administratorem Portalu Gotowiec.pl jest M22 sp. z o.o., NIP: 676-257-19-80, REGON: 384507810, KRS: 0000805436 z siedzibą w Krakowie przy ul. Klasztornej 2B, kod pocztowy: 31-979 (w pierwszej kolejności prosimy o kontakt mailowy pod adresem kontakt@gotowiec.pl), zwana w dalszej części „Administratorem" lub „Usługodawcą".
    
 2. DEFINICJE POJĘĆ
  Określenia użyte w niniejszym Regulaminie posiadają następujące znaczenie:
  1. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu internetowego www.gotowiec.pl oraz aplikacji mobilnej Gotowiec.pl;
  2. Ustawa (UŚUDE) – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344 t.j. – z późniejszymi zmianami);
  3. Serwis – platforma internetowa dostępna pod domeną internetową o adresie: www.gotowiec.pl oraz podstrony tej domeny, za pośrednictwem której świadczone są Usługi;
  4. Aplikacja – aplikacja mobilna Gotowiec.pl, instalowana w telefonie komórkowym (smartfon) lub innym nadającym się do tego urządzeniu, przeznaczona na urządzenia mobilne z systemem operacyjnym IOS lub Android, za pośrednictwem której uzyskiwany jest dostęp do Usług;
  5. Administrator (Usługodawca)  - M22 sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Klasztornej 2B, kod pocztowy: 31-979, NIP: 676-257-19-80, REGON: 384507810, KRS: 0000805436, świadcząca usługi drogą elektroniczną z wykorzystaniem Serwisu oraz  Aplikacji;
  6. Użytkownik (Usługobiorca) – każda osoba fizyczna, prawna bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która poprzez Rejestrację utworzyła w Portalu lub Aplikacji Profil i Konto oraz korzysta z Usług z wykorzystaniem Serwisu lub Aplikacji. Użytkownikiem Serwisu lub Aplikacji może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a osoba małoletnia tylko za zgodą przedstawiciela ustawowego. Użytkownik stanowi Usługobiorcę w rozumieniu UŚUDE.
  7. Usługa (Usługi) - usługi hostingowe świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców, polegające na:
   •  udostępnianiu Użytkownikom za pomocą Serwisu oraz Aplikacji Rozwiązań zadań z zewnętrznego serwera portalu
   •  oraz na udostępnianiu platformy komunikacyjnej, pozwalającej na dodawanie przez Użytkowników Materiałów.
   Administrator nie sprawdza, ani nie ingeruje merytorycznie w treści (Rozwiązania) dodawane przez Użytkowników, które są przechowywane (hosting) na jego serwerach.
  8. Dane osobowe - zgromadzone przez Administratora w ramach Formularza rejestracyjnego (lub innego formularza – np. Edycja konta Użytkownika), jak również
   w inny sposób (rejestracja IP, „odcisk” systemu, przeglądarki, itp.), informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, przetwarzane przez Administratora w celu prawidłowego świadczenia Usług określonych w szczególności w niniejszym Regulaminie, jak również w celach operacyjnych i statystycznych związanych z prowadzeniem Serwisu oraz w innych celach związanych
   z funkcjonowaniem Serwisu i Aplikacji, na podstawie stosownej podstawy prawnej;
  9. Uczeń Niepełnoletni – Usługobiorca nieposiadający pełnej zdolności do czynności prawnych;
  10. Rodzic lub Opiekun prawny – przedstawiciel ustawowy Ucznia Niepełnoletniego, mający pełną zdolność do zawierania Umowy z Administratorem, akceptowania Regulaminu oraz składania oświadczeń woli;
  11. Gość – to każdy, kto korzysta z naszego Serwisu lub Aplikacji, nie posiadając Konta lub będąc do niego niezalogowanym, przez co może korzystać jedynie z ograniczonych funkcji Serwisu/Aplikacji na zasadach określonych w Regulaminie,
  12. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Serwisie lub Aplikacji, umożliwiający utworzenie Konta;
  13. Rejestracja - oznacza czynność faktyczną i prawną dokonaną w sposób określony
   w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Użytkownika ze wszystkich funkcjonalności Serwisu lub Aplikacji, i umożliwiającą korzystanie z Konta Premium lub Konta Super Premium po dokonaniu opłaty. Wypełnienie formularza rejestracyjnego stanowi potwierdzenie zapoznania się z ofertą Usługodawcy w zakresie świadczenia Usług na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie;
  14. Umowa - umowa zawierana pomiędzy Administratorem a  uprawnionym do tego Użytkownikiem na odległość za pośrednictwem Serwisu lub Aplikacji na warunkach opisanych w Regulaminie;
  15. Konto Użytkownika (Konto) - wszystkie informacje o Użytkowniku, w tym dane Profilu, jakie zbiera (jawnie lub niejawnie) i trwale rejestruje w swoim systemie informatycznym Administrator;
  16. Profil Użytkownika (Profil) – wydzielona dla danego Użytkownika w Serwisie strona internetowa, gdzie m. in. zbierane i prezentowane są informacje o działaniach tego Użytkownika w Portalu (np. opublikowane Komentarze, etc.). Profil zawiera też dane własne Użytkownika zawarte w jego Koncie, które Administrator ujawnia do wglądu samemu Użytkownikowi lub innym Użytkownikom. W szczególności chodzi o opis profilu użytkownika, jego Avatar, historię jego aktywności, etc;
  17. Konto Premium (Bystrzak) – konto odpłatne, pozwalające uzyskać dostęp do wszystkich zadań dostępnych w Serwisie oraz Aplikacji, którego przydzielenie Użytkownikowi uzależnione jest od wniesienia stosownej opłaty, które posiada dodatkowe funkcjonalności opisane na stronie internetowej: https://www.gotowiec.pl/premium
  18. Konto Super Premium (Spryciarz) - konto odpłatne, pozwalające uzyskać dostęp do wszystkich zadań dostępnych w Serwisie oraz Aplikacji, którego przydzielenie Użytkownikowi uzależnione jest od wniesienia stosownej opłaty, które posiada dodatkowe funkcjonalności opisane na stronie internetowej: https://www.gotowiec.pl/premium 
  19. Avatar - obraz reprezentujący graficznie Profil Użytkownika;
  20. Materiał - zamieszczana przez Użytkownika w Serwisie lub w Aplikacji treść cyfrowa, która może przyjąć postać:
   • sugestii zadania do rozwiązania,
   • Oceny,
   • Komentarza do Rozwiązania;
  21. Rozwiązanie - rozwiązanie konkretnego zadania, opisanego w przeznaczonym dla konkretnej klasy szkoły podstawowej lub szkoły ponadpodstawowej podręczniku lub w zeszycie ćwiczeń z określonej dziedziny nauki, zamieszczone na zewnętrznym serwerze przez zarejestrowanych tam użytkowników, będących nauczycielami lub przez innych Użytkowników, które to w ramach Usług zostają przesłane i umieszczone w Serwisie/Aplikacji. Rozwiązanie zostaje umieszczone w postaci pliku hostowanego, osadzonego obiektu, lub linku, w tym
   w szczególności dokumentu tekstowego (w różnych rozszerzeniach multimedialnych jak np. txt, pdf, doc, xls, ppt, rtf itp); hosting obejmuje m. in. teksty, informacje, artykuły, opracowania, obrazy, grafiki, materiały (w tym pliki) multimedialne i programy oraz inne treści;
  22. Formularz kontaktowy – formularz umieszczony w Serwisie/Aplikacji, służący do kontaktu z Administratorem, w tym do zgłaszania naruszeń;
  23. Komentarz -  podstawowa forma wypowiedzi Użytkownika w Serwisie/Aplikacji
   w ramach ich systemu hostingu multimedialnego i forów dyskusyjnych, w której Użytkownik może w sposób tekstowy dzielić się z innymi Użytkownikami swoją opinią co do poszczególnych Rozwiązań zadań, myślami i poglądami;
  24. Ocena - oznaczenie przez Użytkownika danego Rozwiązania graficznym znakiem gwiazdki od 1 do 5 gwiazdek, które odzwierciedla opinię Użytkownika o danym Rozwiązaniu;
  25. Abonament - opłata za świadczone Usługi na z góry określony okres, umożliwiająca dostęp do Konta Premium lub Konta Super Premium.
     
 3. DANE OSOBOWE
  1. Administrator (Usługodawca) jest administratorem danych osobowych Użytkowników.
  2. Administrator gromadzi i przetwarza dane osobowe Użytkowników oraz osób działających w imieniu Użytkowników (w szczególności Rodziców/Opiekunów prawnych).
  3. Akceptacja Regulaminu oznacza zawarcie Umowy, w celu wykonywania której Administrator będzie przetwarzał dane osobowe Użytkowników.      Jeżeli Użytkownik jest Uczniem Niepełnoletnim i nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych, powinien pamiętać o obowiązku działania z udziałem, pod nadzorem i poprzez Rodzica lub Opiekuna prawnego albo za zgodą Rodzica lub Opiekuna prawnego.
  4. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników określa osobny dokument, tj. Polityka prywatności dostępna tutaj.
    
 4. ZASADY I WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU LUB APLIKACJ

  ZASADY OGÓLNE
  1. W celu korzystania z Serwisu/Aplikacji Użytkownik musi zapoznać się z Regulaminem i zaakceptować jego treść.
  2. Jeżeli Użytkownik jest Uczniem Niepełnoletnim i nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych, tj. w szczególności nie ukończył jeszcze 18 lat, Regulamin musi zaakceptować jego Rodzic lub Opiekun prawny.
  3. Z Serwisu lub Aplikacji można korzystać bez ograniczeń, o ile ma się ukończone 18 lat i pełną zdolność do czynności prawnych.
  4. Jeżeli Użytkownik nie ukończył 13 lat, może korzystać z Serwisu lub z Aplikacji wyłącznie z udziałem, pod nadzorem i poprzez Rodzica lub Opiekuna prawnego. W takiej sytuacji Umowę może zawrzeć z Usługodawcą jedynie Rodzic lub Opiekun prawny Użytkownika.
  5. Jeżeli Użytkownik ukończył 13 lat, ale nie ma jeszcze 18 lat, może korzystać z Serwisu/Aplikacji jedynie za zgodą Rodzica lub Opiekuna prawnego. Zawarcie z Usługodawcą Umowy wymaga zgody lub potwierdzenia przez Rodzica kub Opiekuna prawnego Użytkownika.
  6. Rodzic lub Opiekun prawny Ucznia Niepełnoletniego o niepełnej zdolności do czynności prawnych, który wie, że jego dziecko korzysta z Serwisu lub Aplikacji bez zgody, powinien skontaktować się z Administratorem.
  7. W czasie korzystania z Serwisu/Aplikacji Użytkownik powinien przestrzegać Regulaminu, działać w zgodzie z przepisami obowiązującego prawa, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami i ogólnie pojętą etykietą.
  8. Użytkownik rozpoczynając korzystanie z dostępu do Konta Premium lub Konta Super Premium przez określony okres czasu, jednocześnie oświadcza, że wyraża zgodę na rozpoczęcie spełniania przez Usługodawcę świadczenia i dostarczenie treści cyfrowych przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od Umowy i przyjmuje do wiadomości, że wraz z dostarczeniem przez Usługodawcę treści cyfrowych utraci prawo do odstąpienia od Umowy.
  9. Użytkownik oświadcza, że:

   a) umieszczenie oraz udostępnienie przez niego w Serwisie/Aplikacji danych (w tym Materiałów), nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za ewentualną zgodą osób, których one dotyczą;

   b) wyraża zgodę na wgląd przez innych Użytkowników oraz Usługodawcę do przechowywanych i opublikowanych przez Użytkownika danych;

   c) wyraża zgodę na upublicznienie jego Konta w zakresie Profilu i statystyk, w tym
   w zakresie dodanych przez Użytkownika Materiałów, w tym Komentarzy, propozycji zadań do rozwiązania (lub innych danych) – zgodnie z ustawieniami Konta/Profilu;

   d) wszelkie dodawane przez użytkownika dane, w tym Materiały, są zgodne z prawem
   i nie naruszają praw innych Użytkowników lub osób trzecich, ani też nie są sprzeczne
   z zasadami współżycia społecznego i ustalonymi zwyczajami.
  10. Usługodawca nie prowadzi bieżącej kontroli zamieszczanych Materiałów z wyjątkiem weryfikacji Komentarzy (Administrator reaguje wyłącznie na ewentualne wiarygodne lub urzędowe zawiadomienie dotyczące ewentualnej bezprawności konkretnych danych zamieszczonych przez Użytkownika – na zasadzie art. 14 w związku z art. 15 UŚUDE).
  11. Usługodawca przed pojawieniem się Komentarza w Serwisie/Aplikacji uprzednio go zatwierdza.
  12. Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Usługodawcę umieszczonych przez niego Materiałów, w zakresie świadczonych przez Usługodawcę Usług, w szczególności Użytkownik wyraża zgodę na publikację treści (w tym Materiałów) w Serwisie/Aplikacji lub w celach auto-promocyjnych, np. w portalach społecznościowych, itp.
  13. Użytkownik dodając i przechowując Materiały lub inne dane wyraża zgodę na umieszczenie tych danych w całości lub fragmentach w innych publikacjach strony http://gotowiec.pl, a także w innych serwisach należących do Administratora, a także wszelkich społecznościowych platformach (jak Facebook, Twitter, Wykop, etc.) –
   w celu autopromocji Serwisu/Aplikacji i jego Usług.
  14. Zgody przewidziane w powyższych punktach 4.12. i 4.13., stanowią nieodpłatną niewyłączną licencję udzieloną na rzecz Usługodawcy, obejmującą prawo do udzielania dalszych licencji (sublicencji) na polu eksploatacji Internet (publiczne udostępnianie treści, w tym na żądanie) – zgodnie z ustalonymi zwyczajami i specyfiką Internetu i tego rodzaju portali hostingowych. Licencja udzielana jest na rzecz Usługodawcy bez ograniczeń terytorialnych na czas nieokreślony.
  15. W przypadku, jeżeli Usługodawca zostanie zobowiązany - zgodnie
   z obowiązującym prawem - do zapłaty jakiegokolwiek odszkodowania lub grzywny (kary) w związku z roszczeniami osób trzecich lub naruszeniem przepisów obowiązującego prawa, na skutek zamieszczenia treści przez Użytkownika (w tym Materiałów), Użytkownik taki zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić Usługodawcy równowartość tego odszkodowania, grzywny lub kary. Użytkownik zobowiązany jest też niezwłocznie pokryć wszelkie straty lub zwrócić udokumentowane koszty, jakie Usługodawca poniósł w związku z ujawnieniem uzasadnionych roszczeń osób trzecich lub naruszeniem przepisów obowiązującego prawa, o których mowa powyżej.

   REJESTRACJA
  16. W celu dokonania Rejestracji Użytkownik powinien wypełnić Formularz rejestracyjny zamieszczony na stronie głównej Portalu poprzez podanie swojego adresu e-mail, loginu (nazwy - nick, pod jaką Użytkownik będzie widoczny w Portalu) oraz dokonać akceptacji niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności. Istnieje również możliwość dokonania Rejestracji poprzez zalogowanie się na konto w portalu Facebook lub Google.
  17. Przesłanie wypełnionego Formularza rejestracyjnego jest równoznaczne z:

   a) zawarciem przez Usługobiorcę (Użytkownika) z Usługodawcą (Administratorem) umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną (w tym w zakresie Profilu i Konta – do czego niezbędna jest właśnie Rejestracja) i przyjęciem do wiadomości oraz akceptacją przez Użytkownika postanowień Regulaminu w aktualnie obowiązującej wersji;

   b) upoważnieniem Usługodawcy (podstawą prawną jest w/w Umowa) do przetwarzania danych osobowych Użytkownika zawartych w Formularzu rejestracyjnym w celu świadczenia usługi prowadzenia Konta Użytkownika.
  18. Użytkownik po dokonaniu Rejestracji uzyskuje dostęp do pełnej funkcjonalności Portalu/Aplikacji po podaniu loginu i hasła (zalogowaniu się) oraz uzyskuje możliwość zakupu Konta Premium lub Konta Super Premium.
  19. Użytkownik ma wgląd do informacji upublicznionych w ramach Profilu i Konta przez innych Użytkowników.
  20. Użytkownik, który dokonał rejestracji, może zgłosić Usługodawcy żądanie usunięcia Konta Użytkownika. W przypadku wysłania zgłoszenia żądania usunięcia Konta do Usługodawcy, Konto Użytkownika zostanie usunięte w ciągu 7 (siedem) dni kalendarzowych.

   USŁUGI
  21. W ramach Serwisu lub Aplikacji Usługodawca oferuje Użytkownikom darmowe korzystanie z Konta i powiązanych z nim funkcjonalności, w tym:

   i. dzienny dostęp do maksymalnie 20 (dwudziestu) dla Gości i 60 (sześćdziesięciu) dla Użytkowników Rozwiązań zadań z konkretnych podręczników lub zeszytów ćwiczeń z określonej dziedziny nauki,

   ii. możliwość dokonywania Oceny danego Rozwiązania (poprzez oznaczenie graficznym znakiem gwiazdki, od 1 do 5 gwiazdek) oraz możliwość zamieszczenia Komentarzy pod Rozwiązaniami,

   iii. możliwość oznaczania zamieszczonych w Serwisie lub Aplikacji zbiorów Rozwiązań – zbiorów rozwiązań do podręczników jako „Ulubione” w ramach sekcji  „Moje książki” w Koncie Użytkownika,

   iv. możliwość sugerowania dodania określonych zadań do bazy zadań,

   v. możliwość wyszukiwania podręcznika po kodzie kreskowym przy użyciu aplikacji mobilnej.
  22. Konto Premium (Bystrzak) umożliwia dostęp za odpowiednią opłatą do dodatkowych funkcjonalności według warunków opisanych na stronie internetowej: https://www.gotowiec.pl/premium
  23. Konto Super Premium (Spryciarz) umożliwia dostęp za odpowiednią opłatą do dodatkowych funkcjonalności według warunków opisanych na stronie internetowej: https://www.gotowiec.pl/premium.
  24. W ramach Serwisu lub Aplikacji możliwe jest bezpłatne przeglądanie zawartości Serwisu/Aplikacji jako Gość.
  25. Administrator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną niezgodność Rozwiązania z zamysłem autora danego podręcznika, zeszytu ćwiczeń lub zadania.
  26. Usługodawca świadczy Usługi wyłącznie na terytorium Polski.
  27. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu:
   - dostęp do sieci Internet (nie jest zapewniany przez Usługodawcę),
   - urządzenie (komputer, urządzenie mobilne) z zainstalowaną przeglądarką internetową Chrome, Firefox, Safari, Edge, Opera w aktualnej wersji.     
  28. Usługodawca dołoży wszelkich starań dla zapewnienia stałego i niezakłócanego dostępu do Serwisu lub Aplikacji, jednak z uwagi na niezależne od niego właściwości sieci Internet oraz sprzętu komputerowego lub telefonu komórkowego (smartfon) Użytkowników nie może go zagwarantować.
  29. Administrator zwraca uwagę, że wszelkie koszty połączenia z Internetem,
   w szczególności transmisji danych, Użytkownik pokrywa we własnym zakresie, stosownie do umów zawartych z operatorami telekomunikacyjnymi lub innym dostawcą Internetu. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług przez wyżej wymienione podmioty.
  30. Dla kont wymienionych w ust. 4.22 i 4.23 również obowiązuje maksymalny dostęp, o którym mowa w ust. 4.21.
     
 5. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA ORAZ ADMINISTRATORA

  UŻYTKOWNIK
  1.  Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Portalu zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego i ustalonymi zwyczajami, a w szczególności do:

   a) niezamieszczania Materiałów zawierających treści o charakterze bezprawnym,
   w jakikolwiek sposób naruszających prawo (w tym zwłaszcza prawo autorskie oraz prawo do prywatności), sprzecznych z dobrymi obyczajami, a w szczególności zawierających treści pornograficzne, obrażające uczucia religijne, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, propagujących piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniających techniki łamania danych, wirusy i inne podobne,

   b) działania w sposób nienaruszający praw innych Użytkowników lub osób trzecich, w tym w szczególności majątkowych i osobistych praw autorskich oraz ich prawa do prywatności,

   c) niezamieszczania Materiałów lub innych danych zawierających treści oraz elementy graficzne o charakterze komercyjnym, reklamowym (bez zgody Administratora),

   d) niepodejmowania działań lub zamieszczania Materiałów lub danych, które mogłyby utrudnić lub uniemożliwić funkcjonowanie Serwisu lub Aplikacji,

   e) nieużywania w Materiałach (albo w Koncie/na Profilu) nicków, treści itp. będących lub nawiązujących do wyrazów powszechnie uznanych za obraźliwe i niezgodne z dobrymi obyczajami,

   f) nietworzenia Kont/Profilów dla innej osoby bez jej pozwolenia.
  2.  Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów Serwisu lub Aplikacji wyłącznie na własny domowy użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Serwisu w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności komercyjnej lub takiej,
   która naruszałaby prawa lub interesy Usługodawcy (lub osób trzecich).
  3. Użytkownik zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań w celu zachowania poufności
   i nieudostępniania osobom trzecim hasła. W razie zaistnienia okoliczności wskazujących na podejrzenie, iż hasło znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Użytkownik ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Usługodawcę, z wykorzystaniem dostępnych środków łączności. 

   ADMINISTRATOR
  4. W przypadku stwierdzenia występowania treści (danych), o których mowa w pkt. 5.1., Administrator ma prawo zablokować lub usunąć je samodzielnie (w związku z wiarygodną wiadomością lub urzędową wiadomością o której mowa w art. 15 UŚUDE), ewentualnie zablokować lub usunąć Konto Użytkownika.
  5. Usługodawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Użytkownika i Usług, w przypadku działania przez Użytkownika na szkodę Usługodawcy lub innych Użytkowników (lub osób trzecich), naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Użytkownika jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności: przełamywaniem przez Użytkownika zabezpieczeń Strony Internetowej Serwisu lub inne działania hakerskie. Zablokowanie dostępu do Konta Użytkownika z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Użytkownika.
  6. Dążąc do zapewnienia wysokiej jakości Usług oraz sprawności funkcjonowania Serwisu i Aplikacji, Usługodawca ma prawo do:       

   a) zawieszenia bądź wstrzymania świadczenia za pośrednictwem Serwisu lub Aplikacji Usług ze względu na konieczność przeprowadzenia czynności konserwacyjnych lub dokonania modyfikacji Serwisu lub Aplikacji celem dostosowania treści cyfrowych do nowego środowiska technicznego, przy czym dokłada wszelkich starań, aby wymienione przerwy były jak najkrótsze i najmniej uciążliwe; o przerwie w dostępie do świadczonych Usług Usługodawca informuje za pośrednictwem komunikatów w Serwisie/Aplikacji lub poczty elektronicznej na adres e-mail zarejestrowany w Koncie Użytkownika lub poprzez portale społecznościowe; w opisanej sytuacji, w przypadku opłaconych Kont Premium lub Kont Super Premium, przedłużony zostanie czasowy dostęp o czas, w którym korzystanie nie było możliwe na skutek działań, za które Usługodawca ponosi odpowiedzialność,

   b) przesyłania na adres poczty elektronicznej zarejestrowany w Koncie Użytkownika komunikatów technicznych, prawnych lub innych związanych z funkcjonowaniem Serwisu lub Aplikacji,

   c) wprowadzania zmian w świadczonych Usługach oraz sposobie działania Serwisu lub Aplikacji z powodu istotnych przyczyn wynikających z merytorycznych, technicznych lub prawnych aspektów funkcjonowania Serwisu lub Aplikacji, w związku z możliwościami występowania zachowań lub zdarzeń niepożądanych bądź zagrażających prawom lub interesom osób korzystających z Serwisu/Aplikacji, Usługodawcy albo uzasadnionym interesom osób trzecich; o planowanych zmianach Usługodawca informuje za pośrednictwem komunikatów
   w Serwisie/Aplikacji lub poprzez portale społecznościowe, lub pocztę elektroniczną na adres e-mail zarejestrowany w Koncie Użytkownika.
    
 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I SANKCJE (PRZESTRZEGANIE PRAWA I REGULAMINU)
   
  1. Użytkownik ponosi wszelką odpowiedzialność związaną z poszanowaniem praw autorskich i innych praw związanych z przechowywaniem, rozpowszechnianiem i innymi formami korzystania z danego pliku.
  2. Użytkownik zobowiązuje się, że w momencie wystąpienia przez osoby trzecie
   z roszczeniami w stosunku do Administratora z tytułu naruszenia jakichkolwiek ich praw przez Materiały zamieszczone przez Użytkownika w ramach jakiejkolwiek dostępnej na portalu Jednostki Treści, Użytkownik ten wstąpi do sprawy w miejsce Administratora lub przystąpi do sprawy w charakterze interwenienta ubocznego oraz przejmie na siebie w całości koszty ewentualnego postępowania sądowego, koszty zastępstwa procesowego oraz zasądzonych lub ustalonych w drodze ugody odszkodowań.
  3. Naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu przez Użytkownika mogą, według uznania Usługodawcy, skutkować ostrzeżeniem, blokadą publicznego dostępu do Konta, całkowitą blokadą Konta, usunięciem poszczególnych plików, ograniczeniem możliwości korzystania z określonych usług lub funkcjonalności Serwisu lub usunięciem Konta wraz ze wszystkimi zgromadzonymi na nim plikami. W przypadku, gdy Użytkownik podjął działania, które nie są zakazane przez niniejszy Regulamin, ale zostaną według rozsądnej oceny Usługodawcy uznane za niepożądane, może on zawiadomić Użytkownika pocztą elektroniczną o tym fakcie, żądając zaprzestania podejmowania tych działań. Niezastosowanie się Użytkownika niezwłocznie do tego żądania stanowi naruszenie niniejszego Regulaminu. W sytuacjach wyjątkowych Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania publicznego dostępu do Konta, części plików lub całkowitej blokady dostępu do Konta.
  4. Za naruszenie niniejszego Regulaminu uważa się także zachęcanie, ułatwianie lub propagowanie metod łamania i obchodzenia jego postanowień, jak również świadome czerpanie korzyści z takich działań.
    
 7. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
  1. W zakresie dopuszczalnym przez prawo wyłączona zostaje odpowiedzialność Usługodawcy za:
           
   a) wszelkie szkody wynikłe ze sposobu, w jaki Użytkownicy korzystają z Serwisu, o ile takie działania Użytkowników nie stanowią normalnego korzystania z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem,

   b) jakiekolwiek szkody Użytkownika wynikające z nieprawidłowego udostępniania plików bądź spowodowanej tym niemożności udostępniania jego plików,

   c) skutki wynikłe z wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła dostępowego Użytkownika, o ile nastąpiło to z winy Użytkownika (np. udostępnienie hasła osobie trzeciej przez klienta),

   d) udostępnienie hasła i danych osobom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa,

   e) informacje pobrane przez Użytkownika z Internetu oraz za skutki ich wykorzystania przez Użytkownika,

   f) szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej,

   g) wszelkie działania podjęte w stosunku do Użytkownika w związku z naruszeniem przez niego przepisów prawa lub niniejszego Regulaminu,.

   h) za ewentualne szkody w związku z treścią Komentarzy i Materiałów,

   i) działania Użytkownika polegające na zbieraniu danych osobowych niezgodnie z prawem i następnie ich przetwarzanie, w szczególności udostępnianie osobom nieupoważnionym w sposób niezgodny z przepisami regulującymi zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych.
  2. W zakresie dopuszczalnym przez prawo, Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
       
   a) zmiany parametrów Konta w Serwisie, w przypadku Kont płatnych, przy czym w czasie trwania opłaconego Abonamentu mogą to być wyłącznie zmiany podnoszące wartość świadczonej usługi,

   b) okresowego wyłączania Serwisu bez uprzedniego powiadomienia,

   c) natychmiastowego usunięcia jednego lub wielu plików udostępnianych przez Użytkownika, a także całego Konta, bez uprzedzenia, w wypadku stwierdzenia naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu,

   d) usunięcia w sytuacjach wyjątkowych niektórych lub wszystkich plików, znajdujących się w Serwisie,

   e) całkowitego zaprzestania świadczenia bezpłatnych usług, po uprzednim powiadomieniu Użytkownika na stronach Serwisu,

   f) usunięcia Komentarzy lub Materiałów w przypadku stwierdzenia, iż mogą naruszać chronione prawem dobra podmiotów trzecich lub naruszają dobre zwyczaje,

   g) przeniesienia swoich praw i obowiązków związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną w Portalu i Aplikacji Gotowiec.pl na inny kompetentny podmiot.
    
 8. ZGŁASZANIE NARUSZEŃ
   
  1. W przypadku, gdy Użytkownik lub inna osoba, podmiot lub organ uzna, iż treść (Materiały lub Rozwiązania) publikowana w Serwisie lub w Aplikacji narusza prawo (bezprawne dane lub związana z nimi działalność), w tym w szczególności prawa autorskie, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie zobowiązania, powinien powiadomić Usługodawcę o potencjalnym naruszeniu prawa.
  2. Wszelkie informacje o naruszeniach dokonanych przez Użytkowników, opisanych w niniejszym Regulaminie prosimy kierować na adres kontakt@gotowiec.pl . Zgłoszenia naruszeń można też dokonywać za pomocą odpowiedniego Formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie/Aplikacji. Należy pamiętać o podaniu konkretnego linku do Rozwiązania lub Materiału naruszającego Regulamin oraz uzasadnieniu.
  3. Usługodawca powiadomiony o potencjalnym naruszeniu prawa, o ile pozyskał o tym fakcie wiarygodną wiadomość w rozumieniu art. 14 UŚUDE lub urzędowe zawiadomienie, podejmuje niezwłoczne działania mające na celu usunięcie z Serwisu/Aplikacji treści będących przyczyną naruszenia – na przykład poprzez zablokowanie konkretnego Rozwiązania czy Komentarza (zablokowanie dostępu do bezprawnych danych
   w rozumieniu art. 14 UŚUDE).
  4. Reklamacje dotyczące usług świadczonych w ramach Serwisu/Aplikacji mogą być przesyłane za pomocą Formularza kontaktowego lub w formie pisemnej, na adres podany w pkt. 1.2. niniejszego Regulaminu i będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od dnia zarejestrowania ich w systemie lub otrzymania pisma.
    
 9. KONTO PREMIUM, KONTO SUPER PREMIUM PŁATNOŚCI

  Postanowienia ogólne

   
  1. W zakresie Konta Premium lub Konta Super Premium Użytkownik posiada dostęp do dodatkowych funkcjonalności Serwisu i Aplikacji opisanych na stronie internetowej https://www.gotowiec.pl/premium.
  2. Uzyskanie dostępu do Konta Premium lub Konta Super Premium uzależnione jest od otrzymania przez Administratora stosownej opłaty (Abonament), opisanej na stronie internetowej https://www.gotowiec.pl/premium.
  3. Cena dostępu do Konta Premium lub Konta Super Premium zależy od czasu trwania tego dostępu. Cena ta określona jest wyraźnie w Serwisie/Aplikacji, na której Użytkownik dokonuje wyboru Abonamentu, a tym samym czasu trwania dostępu do Konta Premium lub Konta Super Premium.
  4. Użytkownik może dokonać płatności z wykorzystaniem jednej z dostępnych w Serwisie lub Aplikacji metod płatności. Skorzystanie z którejkolwiek z metod płatności wymagać będzie nawiązania odrębnego stosunku prawnego z operatorem płatności i zaakceptowania jego regulaminu. Administrator nie jest stroną takiego stosunku i nie ma możliwości ingerowania w jego treść ani sposób realizacji. W razie jakichkolwiek problemów z płatnością Użytkownik powinien skontaktować się z właściwym operatorem płatności celem wyjaśnienia wątpliwości lub zgłoszenia reklamacji.
  5. Płatność związana z udzieleniem dostępu do Konta Premium lub Konta Super Premium może zostać dokonana dostępnymi w ramach Serwisu metodami: Karta płatnicza, Blik, szybkie przelewy (Blue Media).
  6. Płatność związana udzieleniem dostępu do Konta Premium lub Konta Super Premium w ramach Aplikacji może zostać dokonana za pośrednictwem: Google Pay, Blik lub Apple Pay, w zależności od systemu operacyjnego, w jaki wyposażone jest Twoje urządzenie.
  7. Płatność związana udzieleniem dostępu do Konta Premium lub Konta Super Premium
   w ramach Aplikacji może zostać dokonana za pośrednictwem: Google Pay, Blik lub Apple Pay, w zależności od systemu operacyjnego, w jaki wyposażone jest Twoje urządzenie.
  8. Opłacenie wybranego dostępu do Konta Premium lub Konta Super Premium (Abonamentu) wymaga uprzedniego zalogowania się na Konto w Serwisie lub w Aplikacji. Po zalogowaniu na Konto w Serwisie przejdź do działu „Premium” w zakładce, która znajduje się w górnej części strony Serwisu (https://www.gotowiec.pl/premium). Z kolei w Aplikacji, po zalogowaniu się na Konto, należy przejść do działu „Konto Premium” w zakładce, która znajduje się w dolnej części strony Aplikacji. Następnie, po wyborze Abonamentu, Użytkownik powinien wybrać jedną z dostępnych metod płatności oraz postępować zgodnie z wyświetlanymi komunikatami wedle zasad opisanych w poniższych punktach.
  9. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Użytkownik, chyba że Użytkownik wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

   Płatności za pośrednictwem przelewu Blik, Karty płatniczej, szybkie przelewy (Blue Media)
    
  10. Decydując się na dokonanie płatności za pośrednictwem przelewu Blik, Karty płatniczej lub szybkie przelewy (Blue Media), wybierz metodę płatności na stronie wyboru opcji płatności za dostęp do Konta Premium lub Konta Super Premium w Serwisie lub w Aplikacji. Po dokonaniu tego wyboru zostaniesz przekierowany na stronę Operatora płatności. Po dokonaniu płatności Operator przesyła stosowne potwierdzenie, którego odnotowanie przez nasz system powoduje udzielenie dla Ciebie czasowego dostępu do Konta Premium lub Konta Super Premium.

   Płatność za pośrednictwem przelewu - szybkie przelewy (Blue Media)
    
  11. Decydując się na dokonanie płatności za pośrednictwem przelewu – szybkie przelewy (Blue Media), kolejno po zalogowaniu i wyborze Abonamentu, wedle zasad opisanych w punkcie 9.7. powyżej, wybierz metodę płatności „Szybkie przelewy (Blue Media)”. Na stronie podsumowującej zamówienie sprawdź, czy wszystko się zgadza i przejdź dalej, korzystając z przycisku „Płacę teraz”. Następnie wybierz opcję „Przelew". Wybierz swój bank, a następnie postępuj zgodnie z instrukcją swojego banku.
  12. W ramach płatności szybkie przelewy (Blue Media) dostępna jest również opcja „Przelew tradycyjny”, która znajduje się poniżej listy banków, na wypadek sytuacji, gdy nie jest dostępny Twój bank. Po wybraniu przycisku „Przelew tradycyjny” zostają wygenerowane dane do przelewu. Zmiany kwoty transakcji oraz modyfikowanie otrzymanego tytułu wpłaty są niedopuszczalne. W przypadku „Przelewu tradycyjnego” księgowanie płatności może potrwać do 3 dni roboczych. Premium na Koncie aktywuje się dopiero po zaksięgowaniu transakcji.

   Płatność za pomocą karty płatniczej
    
  13. Dostępne formy płatności:
   Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro.
  14. W ramach płatności szybkie przelewy (Blue Media) dostępna jest również opcja „Przelew tradycyjny”, która znajduje się poniżej listy banków, na wypadek sytuacji, gdy nie jest dostępny Twój bank. Po wybraniu przycisku „Przelew tradycyjny” zostają wygenerowane dane do przelewu. Zmiany kwoty transakcji oraz modyfikowanie otrzymanego tytułu wpłaty są niedopuszczalne. W przypadku „Przelewu tradycyjnego” księgowanie płatności może potrwać do 3 dni roboczych. Premium na Koncie aktywuje się dopiero po zaksięgowaniu transakcji.
  15. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Użytkownik, chyba że Użytkownik wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

   Płatność za pośrednictwem BLIK
    
  16. Decydując się na dokonanie płatności za pośrednictwem BLIK, kolejno po zalogowaniu i wyborze Abonamentu, wedle zasad opisanych w punkcie 9.7. powyżej, wybierz metodę płatności „BLIK”. Zlecenie wykonasz generując kod z płatności BLIK w swoim banku, wpisując kod na stronie, akceptując transakcję za pomocą przycisku „Zapłać Blikiem”, a następnie akceptując transakcję w aplikacji swojego banku.

   Płatność za pośrednictwem Karty płatniczej - Karty kredytowej/debetowej
    
  17. Decydując się na dokonanie płatności za pośrednictwem Karty płatniczej - Karty kredytowej/debetowej, kolejno po zalogowaniu i wyborze Abonamentu, wedle zasad opisanych w pkt. 9.7. powyżej, wybierz metodę płatności „Karta płatnicza” i zaakceptuj za pomocapomocą przycisku „Wybierz”. Na stronie Operatora uzupełnij wszystkie dane zgodnie z wytycznymi.

   Postanowienia dodatkowe dotyczące płatności
    
  18. Szczegółowe zasady dokonywania płatności za pośrednictwem wymienionych operatorów płatności można znaleźć pod adresem: [...] (regulaminy operatorów płatności).
  19. Po skutecznym dokonaniu transakcji Użytkownik uzyskuje czasowy dostęp do Konta Premium.
  20. Orientacyjny czas, który musi upłynąć od dokonania płatności do otrzymania przez Użytkownika dostępu do Konta Premium lub Konta Super Premium wynosi około 30 minut i uzależniony jest od działania systemu informatycznego operatora płatności.
  21. Wszystkie podawane w Serwisie lub w Aplikacji ceny są cenami brutto i zawierają podatek VAT w wysokości określonej przez obowiązujące przepisy. Każda cena podana w Serwisie/Aplikacji jest wiążąca dla Usługobiorcy i Usługodawcy w chwili złożenia przez Użytkownika zamówienia na dostęp do Konta Premium lub do Konta Super Premium. Usługodawca może zmienić ceny dostępu do Konta Premium prezentowane w Serwisie lub w Aplikacji, przy czym zmiany te nie wpływają na ceny zakupionych wcześniej Usług.

   Płatności w Serwisie
    
  22. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie przy ul. Powstańców Warszawy 6, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk - Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000320590, o kapitale zakładowym w wysokości 2 000 000 PLN (w całości wpłaconym), NIP: 585-13-51-185; wpisana do rejestru dostawców usług płatniczych pod numerem IP17/2013, do rejestru instytucji pożyczkowych pod numerem RIP000109, do rejestru pośredników kredytowych pod numerem RPK002057, do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych pod numerem 11050.
  23. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji
   płatności.
  24. Po upływie wybranego okresu dostępu, Usługa Konta Premium lub Konta Super Premium zostanie automatycznie wyłączona na Koncie Premium. Ponowna aktywacja wymaga dokonania płatności wedle zasad opisanych powyżej.
  25. Kanaly płatności Blik i Karta płatnicza umożliwiają nabycie dostępu do Konta Premium lub Konta Super Premium cyklicznie, za pomocą subskrypcji, dzięki
   której płatność za Abonament automatycznie odnawiania się w wybranych przez Użytkownika okresach rozliczeniowych: 1-miesięcznych lub rocznych. Przy wyborze tej metody płatności, płatność zostaje automatycznie odnowiona po upływie okresu Abonamentu na kolejne analogiczne okresy (dostępy do Konta Premium lub Konta Super Premium), chyba że Użytkownik anuluje płatną subskrypcję przed końcem bieżącego Abonamentu. Celem dokonania płatności lub anulowania subskrypcji postępuj zgodnie z instrukcjami dostarczanymi przez operatorów płatności. Subskrypcja dostępu do Konta Premium lub Konta Super Premium w ramach abonamentów cyklicznych odbywa się wedle zasad ustalonych przez operatorów płatności. Płatności cykliczne dostępne są zarówno na Stronie Internetowej, jak i w Aplikacji.
    
 10. ZMIANY REGULAMINU
  1. Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez Administratora, ze względu na ważne przyczyny.
  2. Wszelkie zmiany Regulaminu będą opublikowane w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu w Serwisie/Aplikacji.
  3. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać nabytych przez Użytkownika uprawnień.
  4. Do usług dostępu do Kont Premium aktywnych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili rozpoczęcia ich świadczenia.
  5. O każdej planowanej zmianie Regulaminu Użytkownik zostanie poinformowany poprzez zamieszczenie informacji na stronie Serwisu/Aplikacji oraz drogą elektroniczną na wskazany w momencie Rejestracji adres poczty elektronicznej.
  6. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Administratora, nie krótszym niż 14 dni od poinformowania o zmianie Regulaminu, chyba że przepisy prawa powszechnie obowiązującego stanowią inaczej.
  7. Administrator może wprowadzić zmianę Regulaminu bez zachowania 14-dniowego terminu, o którym mowa powyżej, w tym ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku, gdy:

   a) konieczność dokonania zmian wynika z obowiązku prawnego, na podstawie którego zobowiązany jest do zmiany Regulaminu w sposób, który uniemożliwia dotrzymanie wyżej wymienionego 14-dniowego okresu powiadomienia,

   b) konieczność dokonania zmian wynika z obowiązku przeciwdziałania nieprzewidzianemu i bezpośredniemu zagrożeniu Użytkowników przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych lub innymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa.
    
  8. Jeżeli przed planowaną datą wejścia w życie zmian Regulaminu Użytkownik nie złoży pisemnego sprzeciwu wobec zmian Regulaminu, wówczas rozpoczęcie korzystania z Usług stanowi z jego strony akceptację nowej treści Regulaminu w całości.
  9. W sytuacji, gdy Użytkownik nie akceptuje treści zmian Regulaminu, zachowuje prawo do wypowiedzenia umowy, bez ponoszenia dodatkowych opłat z tego tytułu.
    
 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Regulamin jest opublikowany w Serwisie/Aplikacji i udostępniony do ściągnięcia
   w formacie PDF, a ponadto jest dostępny w wersji drukowanej w siedzibie Administratora pod wskazanym w pkt. 1.2. adresem.
  2. Wszelkie informacje związane z korzystaniem z Serwisu/Aplikacji można uzyskać kontaktując się z Administratorem mailowo pod adresem kontakt@gotowiec.pl lub w formie pisemnej, przesyłając list polecony na adres Administratora podany w pkt. 1.2. z dopiskiem „Serwis Gotowiec.pl”.
  3. Serwis i Aplikacja działa w oparciu o przepisy prawa polskiego. Prawem właściwym do rozstrzygania sporów powstałych na tle korzystania z Serwisu/Aplikacji jest prawo polskie, a spory te będą rozstrzygane wyłącznie przez sądy polskie.
  4. Nazwa Serwisu/Aplikacji, jego koncepcja, wygląd graficzny, oprogramowanie oraz jego aktualizacje wraz z kodem źródłowym, baza danych, a także elementy graficzne, które zostały udostępnione przez Serwis/Aplikację, podlegają ochronie prawnej i nie można ich wykorzystywać bez pisemnej zgody Administratora.
  5. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie może być interpretowane w sposób, który ograniczałby prawa przysługujące konsumentom stosowanie do obowiązujących przepisów prawa.
  6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 27.10.2022 r. i obowiązuje do jego odwołania lub zmiany.

       

   

Kanały płatności
Kanały płatności